Sự Kiện Đặt Tên Kiếm Hiệp

 

 

Khi Kim Dung tạ thế, tên tuổi của Cổ Long cũng đã từ bỏ cõi tạm gần 30 năm.


Thử hỏi thế hệ chúng ta, có mấy ai không biết tên tuổi của hai vị tiểu thuyết gia đại tài này. Thử hỏi thế hệ của chúng ta mấy ai không thuộc nằm lòng những cái tên Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Lý Tầm Hoan, Trương Vô Kỵ


Thế giới kiếm hiệp VLTK 1, đầu tiên và trên hết, là phương tiện để chúng ta sống một cuộc đời hào kiệt, hào kiệt như bao đấng anh hùng mà ta biết qua phim chưởng, những Quách Tĩnh, Hoàng Dung, những Lý Tầm Hoan những Tây Môn Xuy Tuyết. Rồi kế đến là khát vọng lập danh, tình yêu và tình bạn. Không ít những thanh niên chúng tôi ngày ấy làm bạn với nhau qua game, rồi thành tri kỉ thật ngoài đời.


Để sống lại những hồi ức đẹp đẽ của 15 năm về trước. BQT game Hải Ngoại Truyền Kỳ - server Việt Kiều Sơn chính thức thông báo đến quý vị anh hùng sự kiện ĐẶT TÊN KIẾm HIỆP với tổng giá trị giải thưởng lên đến 270 Kim Nguyên Bảo. 

 

Thể lệ vô cùng đơn giản:

Mỗi Email hoặc sdt chỉ được 1 lần tham gia hoặc chỉ có cơ hội nhận cho duy nhất 1 nhân vật của mình BQT sẽ check .

Cách Chơi : 

Doãn Chí Bình Trong game sẽ viết theo ngôn ngữ unikey chuyển qua TCVN3 la  Do·n ChÝ B×nh;
Trương Tam Phong = Tr¬ng Tam Phong 

- Các bạn đặt tên nhân vật của mình theo cú pháp: Có Dấu, Có khoảng cách dúng với BQT đề ra
- Tên nhân vật phải nằm trong một trong số các nhân vật trong các bộ tiểu thuyết của Kim Dung và Cổ Long. Ví Dụ: Doãn Chí Bình
- BQT sẽ chọn ra 30 người chơi có tên hợp lệ - không trùng số điện thoai/email đăng ký - không trùng IP/ địa chỉ MAC để trao giải 

PHẦN THƯỞNG:

- Mỗi người chơi sẽ được nhận 2 KNB tương đương với 2000 xu miễn phí hàng tháng trong 2 tháng
- Server sẽ có 30 người chơi nhận giải 

Chỉ được chọn tên nhân vật theo danh sách dưới đây 

Doãn Chí Bình  =  Do·nÙChÝÙB×nh
Trương Tam Phong = Tr­¬ngÙTamÙPhong
Hư Trúc = H­ÙTróc
Kiều Phong = KiÒuÙPhong
Mộ Dung Bạch = MéÙDungÙB¹ch
Tiểu Long Nữ = TiÓuÙLongÙN÷
Lý Mạc Sầu = LýÙM¹cÙSÇu
Lý Tầm Hoan = LýÙTÇmÙHoan
Tây Môn Xuy Tuyết = T©y M«nÙXuyÙTuyÕt
Triệu Mẫn = TriÖuÙMÉn
Hoàng Dung = HoµngÙDung
Quách Tĩnh  = Qu¸chÙTÜnh
Diệp Cô Thành = DiÖpÙC«ÙThµnh
Hoa Mãn Lâu = HoaÙM·nÙL©u
Sở Lưu Hương = SëÙL­uÙH­¬ng
Âu Dương Phong = ¢uÙD­¬ngÙPhong
Đoàn Chính Thuần = §oµnÙChÝnhÙThuÇn
Chu Chỉ Nhược = ChuÙChØÙNh­îc
Lục Tiểu Phụng = LôcÙTiÓuÙPhông
Nam Cung Linh = NamÙCungÙLing
Mộ Dung Tiên = MéÙDungÙThiªn
Yến Nam Thiên = YÕnÙNamÙThiªn
Lệnh Hồ Xung = LÖnhÙHåÙXung
Nhậm Doanh Doanh = NhËmÙDoanhÙDoanh
Mộc Uyển Thanh = MécÙUyÓnÙThanh
Trát Mộc Hợp = Tr¸cÙMécÙHîp
Vương Ngữ Yên = V­¬ngÙNg÷ÙYªn
Vương Trùng Dương = V­¬ngÙTrïngÙD­¬ng
Thạch Phá Thiên = Th¹chÙPh¸ÙThiªn
Hoàng Dược Sư = HoµngÙD­¬c85ÙS­
Mai Siêu Phong = MaiÙSiªuÙPhong
Đoàn Trí Hưng = §oµnÙTrÝÙH­ng
Cừu Thiên Nhận = CõuÙThiªnÙNhËn
Chu Bá Thông = ChuÙB¸ÙTh«ng
Khưu Xứ Cơ = Kh­uÙXøÙC¬
Hồng Thất Công = HångÙThÊtÙC«ng
Dương Đỉnh Thiên = D­¬ngÙ§ÞnhÙThiªn
Kỷ Hiểu Phù = KüÙHiÓuÙPhï
Quách Tương = Qu¸chÙT­¬ng
Tạ Tốn = T¹ÙTèn
Thành Côn = ThµnhÙC«n
Thường Ngộ Xuân  = Th­êngÙNgéÙXu©n
Trần Hữu Lượng = TrÇnÙH÷uÙL­îng
Độc Cô Cầu Bại = §écÙC«ÙCÇuÙB¹i
Đông Phương Bất Bại = §«ngÙPh­¬ngÙBÊtÙB¹i
Quách Phù = Qu¸chÙPhï
Đông tà  = §«ngÙTµ
Tây Độc  = T©yÙ§éc
Nam Đế = NamÙ§Õn
Bắc Cái = B¾cÙC¸i

 

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00